Pomiary elektrotechniczne

Wykonujemy kompleksowo we wszystkich rodzajach budynków:

  • pomiary elektryczne ochronne i odbiorcze,
  • pomiary oświetlenia,
  • pomiary parametrów sieci strukturalnych,
  • pomiary transformatorów.

 

 

 

 

 

Dlaczego trzeba wykonywać pomiary elektryczne?

Wykonywania okresowych oraz odbiorczych badań instalacji elektrycznych wymaga Ustawa Prawo Budowlane art. 5:

“Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym

oraz art. 62:

“Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę (…) kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunowej

WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH ZAKOŃCZONYCH PROTOKOŁEM ZDEJMUJE Z WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY BUDYNKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE WYPADKI POWSTAŁE W WYNIKU WAD I USTEREK INSTALACJI.

 

Dodatkowo należy pamiętać, że praktycznie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nieruchomości, aby były one eksploatowane zgodnie z Prawem Budowlanym. W związku z tym brak aktualnego protokołu z pomiarów elektrycznych może być przyczyną odmowy wypłacenia odszkodowania w przypadku pożaru spowodowanego usterką instalacji elektrycznej (jest to najczęstsza przyczyna pożarów) lub uderzeniem pioruna.

 

Jaki powinien być zakres okresowych pomiarów instalacji elektrycznej?

Zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-6 w skład okresowych badań instalacji elektrycznej w budynku powinny wejść następujące badania i pomiary:

  • oględziny instalacji (nie wolno zaniedbywać tego punktu, od dokładnych oględzin powinno się zaczynać każde badania instalacji, jest to bardzo ważny element sprawdzenia instalacji elektrycznej, ponieważ prawidłowo wykonane oględziny pozwalają ujawnić wiele niesprawności instalacji wywołujących zagrożenie porażeniem lub pożarem)
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
  • pomiar impedancji pętli zwarcia i odniesienie uzyskanych wartości do wcześniej wyznaczonych wartości dopuszczalnych
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych – jest to bardzo ważny pomiar z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
  • sprawdzenie ochrony w obwodach typu SELV i PELV (jeśli występują)
  • pomiary i odniesienie do wartości wymaganej rezystancji uziomu

 

Jaka jest podstawa prawna wykonywania pomiarów oświetlenia?

Podstawą prawną wykonywania pomiarów oświetlenia jest Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jed. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650), które w §26.1 punkt 2 mówi:

“Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.”

Norma PN-EN12464-1 precyzuje ten zapis i w rozdziale 6. podaje szczegółowe procedury weryfikacyjne.